Polesie Wołyńskie * Волинське Полісся
ЛОТ "Пошук" uahistory Vesna
Blog > Komentarze do wpisu
Profesor Edward Rühle (1905-1988) - jego związki z Polesiem Wołyńskim

http://www.franko.lviv.ua/faculty/geography/6Lok_res/1Publik/Konferenc/2005/geom/semin/Mojski.pdf

PROFESOR  

EDWARD   RÜHLE  

(1905-1988)

–   JEGO   ZWIĄZKI  

Z   POLESIEM

WOŁYŃSKIM

W 2005 roku mija sto lat od urodzin Edwarda Rühlego, wybitnego polskiego geologa, wieloletniego pracownika, a w latach 1955-1966 dyrektora naczelnego Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Profesor Edward Rühle w 1931 roku uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie geologii i geomorfologii na podstawie pracy „Morfologia i geologia wzgórz dorzecza górnej Prypeci” wydanej w 1933 roku. Już cztery lata później opublikował rozprawę „Utwory lodowcowe w zachodniej części Polesia Wołyńskiego”. Na jej podstawie w 1938 roku Edward Rühle doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego promotorem by Eugeniusz Romer.
Edward Rühle dzia a naukowo na Polesiu Wo y skim. Dla podniesienia stanu rolnictwa i całej gospodarki władze państwowe Rzeczpospolitej Polskiej powołały Biuro Melioracji Polesia. W ramach organizacyjnych tej instytucji powstała grupa specjalistów, której zadaniem było przeprowadzenie badań ogólnoprzyrodniczych, w tym geomorfologicznych i geologicznych, a także sporządzenie odpowiednich map. Kierownikiem tej grupy by Stanisław Lencewicz, profesor geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowało w niej kilku specjalistów nauk o Ziemi, m.in. B. Krygowski, M. Prószyński. Opublikowali oni już po 1945 roku wiele cennych publikacji, wtedy też powstała min. wielka monografia botaniczna „Torfowiska Polesia” S. Kulczyńskiego.
Edward Rühle należał do tej grupy. Pracował na Zachodnim Polesiu Wołyńskim. Nieco dalej na południe Jan Samsonowicz prowadził badania terenowe, w wyniku których odkrył nadbużańskie złoża węgla kamiennego. Profesor Rühle podczas tych właśnie badań zdobył wielkie doświadczenie terenowe. Kartował bardzo systematycznie. Wykonane mapy dokładnie redagował. Wszystkie te doświadczenia stały się podstaw do sukcesów, jakie odniósł po 1945 roku w Państwowym Instytucie Geologicznym.
Jednakże największym zainteresowaniem zawodowym Profesor objął utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. One przecie buduj powierzchni terenu na Polesiu Wołyńskim.
Publikacje, w których E. Rühle przedstawił wyniki swych badań terenowych ukazywały się systematycznie począwszy od 1933 roku. Bibliografia dołączona poniżej zawiera 14 publikacji dotyczących Polesia Wołyńskiego. Ostatnia z nich ukazała się w 1985 roku. Z okazji kolejnej polsko-ukraińskiej konferencji, jaka odbywa się w Szacku koło jeziora Świtaź, może warto na zakończenie wymienić tytuł jednej z nich: „Procesy dynamiczne w zbiornikach jeziornych i charakter ich osadów na przykładzie jeziora Świtaź”. E. Rühle opublikował ją w 1961 roku w redagowanej przez siebie serii „Z badań czwartorzędu w Polsce” Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego.

Józef Edward Mojski
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, Polska

Bibliografia prac Edwarda Rühlego dotycząca Polesia

1. Morfologia i geologia wzgórz w dorzeczu górnej Prypeci. Wiadomości Służby Geograficznej,
1933, 7: 362-388.
2. Szkic geologiczny polskiego Polesia. Ziemia 1935, 25: 120-126.
3. Przegląd prac melioracyjnych na Polesiu. Czasopismo Przyrodnicze 1935, 36: 1-3.
4. Jeziora krasowe zachodniej cz ci Polesia Wołyńskiego. Rocznik Wołyński 1935, 4: 210-241.
5. Przemysłowe wykorzystanie materiału geologicznego w półn.-zach. części województwa wołyńskiego. Rocznik Wołyński 1935, 4: 242-256.
6. Ślady dwóch zlodowaceń nad górną Prypecią. Czasopismo Geograficzne 1936,14, 2: 79-82.
7. Utwory lodowcowe zachodniej części Polesia Wołyńskiego. Kosmos A 1936, 62: 81-109.
8. Studium powiatu kowelskiego. Rocznik Wołyński 1937, 5/6: 171-403.
9. Trzeciorzęd północno-zachodniego Wołynia i bazalty w Nicheczówce. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 1937, 18: 90.
10. Kreda i trzeciorzęd zachodniego Polesia. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 1948, 34: 100-106.
11. Procesy dynamiczne w zbiornikach jeziornych i charakter ich osadów na przykładzie jeziora Świtaź. Biuletyn Instytutu Geologicznego 1961, 169: 255-302.
12. Uwagi o zjawiskach krasowych między środkową Wisłą a Bugiem oraz Bugiem i Styrem. Studia „Societatis Scientiarum Torunensis” C 1976, 8: 257-277.
13. Rühle E., Karaszewski W. Występowanie osadów interglacjalnych we wschodniej części województw bielsko-podlaskiego i chełmskiego oraz przyległej części Polesia. Przegląd Geograficzny 1976, 48, 2: 263-271.
14. Poszukiwania bursztynu w utworach paleogeńskich dorzecza Prypeci i na półwyspie Sambii. Technika Poszukiwań Geologicznych 1985, 24, 2: 30-33.

sobota, 24 grudnia 2005, kovaliv

Polecane wpisy

  • Litewscy pielgrzymi odwiedzili Lubieszów

    LITEWSCY PIELGRZYMI ODWIEDZILI LUBIESZÓW PÓŁROCZNA PIELGRZYMKA Dnia 3 czerwca 2006 roku mieszkańcy i parafianie Lubieszowa witali pielgrzymów z Litwy. Ta piesza

  • Krajoznawca Polesia

    http://brama.bereza.by.ru/nomer19-20/artic20.shtml Krajoznawca Polesia Fiodor Stawrowicz Краевед Пол

  • Siostra Jadwiga Alojza Gano (1911-1943) (cz. 2)

    http://www.sercanki.zakon.opoka.org.pl/SB.html SIOSTRA JADWIGA ALOJZA GANO (1910-1943) Męczenniczka za wiarę Siostra Jadwiga Gano podjęła w Lubieszowie pracę mi